استعفای کردان(وزیر سابق کشور)انگشت جهانیان به دندان
از مدرک دکترای کردان

چون کار به مجلس اوفتادش
شد موقع رای اعتمادش

گویند یکی ز جمع مجلس
پرسید که ای تو شمع مجلس
 
پیش از تو به مسند وزارت
بودند رجال با وزانت

در علم و ادب همه کمابیش
بودند بزرگ دوره خویش

جمعی همه با صفات ذاتی
با سابقه مبارزاتی

بس رنج و شکنجه دیده بودند
زندان ستم کشیده بودند

اکنون تو به چنته ات چه داری
دارای کدام افتخاری ؟

فرمود که من ز جمله پیشم
آیینه روزگار خویشم

جز کار و سوابق اداری
پی اچ دی" یی دارم افتخاری

یک مدرک دکترای آکسفورد
ممهور به مهر شخص جان فورد

مجلس چو شنید گفته ، دادش
یکپارچه رای اعتمادش

گفتند وزیر شو به شادی
در دولت احمدی نژادی

گفتند تو نور چشم مایی
البته نبود اگر مشایی

یک هفته نرفته شد مدلّل
آن مدرک دکتراست مختل

یک مرتبه تقّ آن درآمد
بُن پایه لقّ آن درآمد

معلوم شد از طریق تحقیق
بر مردم رند نه ، که هربیق

کردان نه که دکترا ندارد
لیسانس هم از قضا ندارد

خود گفت مرا به جعل دادند
خرمهره به جای لعل دادند

افسوس به مسند رجایی
کردان بنشسته و مشایی

هر کس به زمانه دل ببندد
البته به ریش خود بخندد
/ 0 نظر / 10 بازدید