زیـــارت قبـــول حاجـــی ...

 

حاج آقا ســـلام

شنیدم حاج خانم برای چنـــدمین بار دلــش هوس طواف کعبه را کرد

 وشما هم از خـــدا خواسته لبیک گفتید

با هم راهـــی شدین

حاجی مکه خـــوش گذشت؟

فکر کنم دینتــــان کامل شد

سنگ هایتان را به شــــیطان زدید؟

حاجی جان سوغاتی شما و حاج خانــــم برای ندامت میدهند؟

حاجی ،لبـــاست از جنس اعـــلاست؟

حاج آقـــا عجب دمـــپایی سفیدی!

سفر چطـــور بود حـــاجی؟

خوش گـــذشت؟

شنیدم حاج خانم خیـــلی ولخرجی کرده و

 چنــدتا النگو و سینه ریز گـــران قیمت خریده است

ارزونی وجودشون دارنــــگی و برازندگی

ولی حاجــی جان،

 خبر داری آقا رضا –همین هــــمسایه چند خانه بالاتر-

کلیه اش را فروخـــته تا بـــرای دخترش جهیزیه بخرد؟

چند روز پیش شنــــــیدم دختری از ساکنین همین خیابون

 برای پرداخت هزینه بـــــیمارستان مادرش خودش را فروخت

آن رضا و اون زن را بیـــخیال به من و تو چه ربطی دارد؟

حاجی شنیدم دیشب شــــام مفصلی به مهمانها دادی،

 چند کودک گرسنه دم در هــــی اذیت میکرند و غـــذا میخواستند

آنها را دیـــدی حاجی؟

با حرفام ســــرت را درد نیاورم حاجی جان،

فقط خواستم بگم : زیارتــــ قبولــــ حاجیـــ !!

/ 0 نظر / 39 بازدید