معمای بیل گیتس

این معما را بیل گیتس در سال 2002 طراحی کرد تا از بین 100 مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند

 

دو اتاق در مجاورت هم قراردارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد دروناتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات ودر اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زیر نگاه کنید) مانمیدانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوطاست به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید هایکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ). شما معلومکنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاقکلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهیدکلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید وهیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکهشما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید و بیرونآمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.

این معما را بیل گیتس در سال 2002 طراحی کرد تا از بین 100 مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.
حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

اگر نتوانستید حل کنید به جواب آن در زیر مراجعه کنید.

 

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

0

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

0

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

0

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

0

00000000

0000000

000000

00000

0000

000

00

0

 


یکی از کلید ها را روشن کنید و یکی دو دقیقه بعد آنرا خاموش نمایید. حالاکلید دیگری را روشن کنید و به اتاق چراغها بروید. چراغی که روشن است مربوط است بهکلید دوم. دو چراغ دیگر را لمس کنید، آنکه گرم است مربوط است به کلید اول و البتهآنکه سرد است مربوط است به کلید سوم است.

اگر شما نتوانستید اینمعما را حل کنید یقینا به این دلیل بوده است که به فیزیک معما که همانا حرارت تولیدشده در چراغها است توجه نداشتید و فکر خود را متمرکز بر تناظر چراغها و کلیدهانمودید، راه حلی که هرگز شما را به جواب نخواهد رساند.


توان چراغها هم هیچ ربطی به حل معما ندارد و فقط برای گمراه کردن شما درمعما گنجانده شده است

/ 0 نظر / 8 بازدید