چون خداوند بر امتی خشم کند و عذاب بر آنان فرود نفرستد

خدا

از رسول خدا (ص) پرسیدند : چون خداوند بر امتی خشم کند و عذاب بر آنان فرود نفرستد منظور چیست ؟

فرمود:

1_ ارزاق آنان گران شود .

2_ عمرهای آنان کوتاه شود .

3_ بازرگانیشان بی سود .

4_ میوه هایشان بی برکت .

5_ نهرشان کم آب .

6_ باران به موقع نبارد .

7_ بدخواه ترین افراد اجتماع بر آنان حکومت کند .

 

خصایل شیخ صدوق ، ج1 ، ص

آیا شباهتی با امروز ما در این روایت می بینید؟

/ 0 نظر / 14 بازدید