اى یار من اى یار من اى یار بی زنهار من

اى دلبر و دلدار من اى محرم و غمخوار من

 

اى در زمین ما را قمر اى نیمشب ما را سحر

اى در خطر ما را سپر اى ابر شکر بار من

 

خوش می روى در جان من خوش می کنی درمان من

اى دین و اى ایمان من اى بحر گوهر دار من

 

اى شب روان را مشعله اى بی دلان را سلسله

اى قبله ء هر قافله اى قافله سالار من

 

هم ره زنی هم ره برى هم ماهی و هم مشترى

هم این سرى هم گنج و استظهار من

 

چون بوسف پیغمبرى آیی که خواهم مشترى

تا آتشی اندر زنی در مصر و در بازار من

 

هم موسی اى بر طورمن عیسی هر رنجور من

هم نور نور نور من هم احمد مختار من

 

هم مونس زندان من هم دولت خندان من

والله که صد چندان من بگذشته از بسیار من

 

گویی مرا برجه بگو گویم چه گویم پیش تو

گویی بیا حجت مجو اى بندهء طرار من

 

گویم که گنجی شایگان گوید بلی نی رایگان

جان خواهم و آنگه چه جان گویم سبک کن بار من

 

گر گنج خواهی سر بنه ور عشق خواهی جان بده

درصف درآ واپس مجه اى حیدر کرار من

/ 0 نظر / 6 بازدید