جایت را با دیگرى پر میکنند ...
احساس.......سیرى چند؟!؟
آدم هاى عجیبى دارد اینجا!!
دوستى هایشان ناگهانى ست ،
دلبستن هایشان غریب است ،
...و رفتنشان آشنا.....!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
یخی

هــے غـَریبــﮧ (!) شـَب ِ عـَروسے کــُت و شـَلوار ِ سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد بـَند ِ کـِروآتـش رآ خـُـودت سـِفت کـُـטּ ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند زَحمـَت ِ تــآج ِ عـَروس رآ نــَکش سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ جــآטּ ِ تـُـو و جــآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ . / . . .